Logg Inn

Vilkår og betingelser

There are no translations available.

Vilkårenes begrensninger

Transportvilkårene gjelder alltid hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Endring av transportvilkårene skal gjøres skriftlig.

Bestilling

En bestilling er gyldig når skriftlig bekreftet av selskapet Ved akseptering av oppdrag plikter Midtnorsk Helikopterservice AS å stille med avtalt helikoptermateriell. Betaling er kontant eller med kort før flyging om ikke annet er avtalt Skulle værforhold eller force majeure forhindre planlagt fremmøte, plikter selskapet å holde kunden underrettet når oppdraget kan iverksettes.

Avbestilling

Skjer avbestilling av oppdrag av kunden mindre enn 24 timer før oppdraget skulle ha startet, kan Midtnorsk Helikopterservice AS kreve å få dekket hele oppdragets pris ink mva.  Ved kansellering mindre enn 7 dager før oppdrag, kan Midtnorsk Helikopterservice AS kreve 20% av oppdragets pris ink mva. Ved kansellering tidligere enn 7 dager før, kan Midtnorsk Helikopterservice AS kreve dekket påløpne utgifter i forbindelse med gjeldende oppdrag.

Ansvarsforhold

Fartøysjefen (Flygeren) er ansvarlig for at oppdraget gjennomføres på en sikker måte. Berørt personell fra oppdragsgiver eller dennes representant(er) skal rette seg etter de anvisninger som angis av helikopterpersonalet.

Fremmøte/Avbrudd

Midtnorsk Helikotperservice AS er uten ansvar for manglende fremmøte eller avbrudd som skyldes dårlig vær, offentlig rekvisisjon, ambulanseflygning, redningstjeneste o.l. Selskapet forplikter seg imidlertid til å gjennoppta oppdraget snarest mulig.

Midtnorsk Helikopterservice AS tar forbehold om avbrudd på grunn av eventuelle tekniske feil, uhell, eller havari på selskapets helikoptermateriell.

Fartøysjefen kan unnlate å iverksette eller avbryte et oppdrag om selskapets sikkerhetsinstrukser ikke blir fulgt. Sikkerhetsinstruksene kan gis muntlig av fartøysjefen. Det samme gjelder om de faktiske forhold på oppdragstedet ikke er i samsvar med tidligere gitte opplysninger.

Hvis det på fremmøtedagen er for dårlig vær på startpunktet, på oppdragstedet eller på strekningen mellom disse, skal oppdragsgiver og Midtnorsk Helikopterservice AS avtale nærmere hvorvidt oppdraget skal utføres eller ikke.

Hvis oppdragsgiver ønsker at fartøysjef skal gjøre et forsøk på å utføre et oppdrag der værforhold eller andre kjente forhold setter begrensninger for at oppdraget i utgangspunktet kan utføres, belastes oppdragsgiver hvis oppdraget må avbrytes.

Forsikring

Som passasjer/kunde med selskapets helikoptre gjøres De kjent med følgende bestemmelser:

Transporten er underlagt vanlige befordringsansvar.

Bestemmelser i Lov om luftfart nr.101 av 11.06.1993, hvor Midtnorsk Helikopterservice AS ansvar er begrenset til 100 000 SDR for personskade og 1 000 SDR for reisegods. Midtnorsk Helikopterservice AS ansvar for annet gods, inklusive underhengende last er begrenset til 17 SDR pr. kilo

Hvis oppdragsgiver har gods som har en verdi som overstiger 17 SDR pr. kilo, kan Midtnorsk Helikopterservice AS være behjelpelig med tilleggsforsikring hvis dette er ønskelig. Ekstrakostnader belastes oppdragsgiver.

1 SDR (spesielle trekkrettigheter) ca. NOK 11,-

Underhengende last

Helikopter som brukes til flygning med underhengende last skal ikke medføre andre personer enn besetningen. Unntatt herfra er personer som anses nødvendig for at oppdraget kan gjennomføres, samt piloter og annet personell under utdanning/opplæring.

Kontroll av last og hiv

Oppdragsgiver er til enhver tid ansvarlig for tilrettelegging av last og hiv i henhold til retningslinjer gitt av Midtnorsk Helikopterservice AS personell.

Drivstoff/Spesialutstyr

Kostnader for transort av drivstoff og spesialutstyr ut over det helikopteret selv medbringer, belastes kunden. Kunden kan selv besørge transporten om kunden finner dette mer hensiktsmessig. Om Midtnorsk Helikopterservice AS besørger denne transporten belastes kunden med NOK 10,- pr km.

Flytid/Oppdragskostnader

Flytid regnes fra motor har startet til motor har stoppet. All flytid rundes opp til nærmeste minutt.

Ventetid. (Beordret eller forårsaket av oppdragsgiver.) For hver utført effektiv flytime yter Midtnorsk Helikopterservice AS én (1) time gratis venting. Utover dette belastes kunde med NOK 2 000,- for hver time (eller prosentvis del derav.) for helikopter AS 350.

Diett, etter statens reiseregulativ, og overnatting belastes oppdragsgiver. Kommunale/Statlige startavgifter belastes oppdragsgiver ved bruk av flyplass.

Ved flyoppdrag som krever mer enn gjennomsnittlig to (2) oppstarter pr. flytime, belastes kunde for overskytende oppstarter med NOK 450,- pr. start for AS 350.

Ved flyging på lørdag/søndag og bevegelige/faste helligdager kommer et tillegg (fridagskjøp av mannskap) for AS 350 med NOK 4 500,- pr. dag.

Startavgifter norske lufthavner

Ved avgang fra norske lufthavner/flyplasser tilkommer en startavgift på NOK 350,- for AS 350 og R44

Farlig gods

Spesielle regler gjelder ved transport av "farlig gods" inkludert brann- og eksplosjonsfarlige stoffer. Oppdragsgiver plikter å orientere Midtnorsk Helikopterservice AS i hvert tilfelle der slike transporter er aktuelle.

Landingstillatelse

Kunden plikter å innhente tillatelse fra grunneier der helikopteret skal lande. Ved landing i utmark må kunde innhente nødvendig landingstillatelse fra berørt kommune i itillegg (Jfr. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag). Kopi av landingstillatelser  sendes Midtnorsk Helikopterservice AS på telefaks, eller oppgitt e-mailadresse, før oppdraget iverksettes. 

Fotografering

Det er forbudt å ta bilder fra luften uten tillatelse fra myndighetene. Dette kalles fotolisens og kan innhentes fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Unntatt fra dette kravet, er passasjerer i luftfartøy i rute- charter- eller taxitrafikk. Tillatelse til et enkeltstående oppdrag begrenset i tid og omfang kan normalt innhentes fra NSM pr. telefon eller faks. Se forøvrig link til NSM for nærmere informasjon og søknadsskjema her

Merverdiavgift

25% m.v.a. tilkommer transport av last/gods, film/foto, befaring og reindriving, samt prosentvis andel av tilfygning ved oppdrag med både last og personbefordring. Ved passasjerbefordring er merverdiavgiften på 10%.

Reklamasjon

Eventuell reklamasjon skal skje omgående til Midtnorsk Helikopterservice AS personell på stedet, samt skriftlig innen 8 dager.

/** * */